E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

SYGESIKRINGSKORT

Medbring altid dit Sygesikringskort, også børnenes, ved enhver henvendelse.

Sygesikringskortet er dit og vores bevis på, at du er tilmeldt den offentlige sygesikring.

Sygesikringskortet bruges til elektronisk registrering i receptionen og til elektronisk afregning med Sygesikringen.

PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER

 

Nye persondataregler

EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger.

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning (GDPR) og den nye danske databeskyttelseslov, som har til formål at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer oplysninger om dig.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Stenlillelægerne som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Stenlillelægerne behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Stenlillelægerne indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse (sprog mhp tolk) samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.

 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.

 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.

 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.

 • Afregningsformål.

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt

  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 

 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere T


 

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • EG Healthcare via IT-systemet Clinea

 • IP Nordic (Telefonsystem)

 • DAK-E (digitale forløbsplaner)

 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, så længe du har registreret dig som patient hos os. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os i klinikken.

Adresseoplysninger på klinikken:

KONTAKT

Stenlillelægerne

Møllegårdsvej 4

4295 Stenlille

Tlf 57 80 40 95


 

 

MEDICINBESTILLING

Nye retningslinjer i forbindelse med receptfornyelser

 

Lægehuset ønsker at den medicin, du tager er rigtig.

Vi bestræber os derfor på, at fast medicin ordineres ved besøg hos lægen, så recepten dækker frem til næste besøg. Enhver form for behandling med medicin bør drøftes med lægen mindst én gang om året.

Hvis du løber tør for fast medicin kan det være tid til årskontrol. Ring derfor til sekretæren og hør nærmere.

Ved receptudstedelse af sovemedicin, stærk smertestillende medicin og beroligende medicin, skal man møde op til konsultatiuon. Receptfornyelser kan kun ske efter lægelig vurdering. Dette er i henhold til vejledning fra sundhedsstyrelsen. Samme praksis gælder for receptudskrivning af mere specielmedicin som eksempelvis Ritalin.

 

 

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

(Kun efter aftale)

Man - Ons: 8 - 16

Tors: 8 - 17

Fre: 8 - 13

TELEFONISK

Sekretariat

Dagligt mellem 8 - 12

Ved akut opstået sygdom ring kl 8 mhp. tidsbestilling

Læger

Dagligt mellem 10 - 11