Vi skal bede om, at man undgår fremmøde i Lægehuset, hvis man IKKE har en tid. RING FØRST

Man må IKKE komme i Lægehuset uden forudgående aftale

Vi beder om, at du afspritter dine hænder grundigt, når du kommer ind i Lægehuset. Der er opstillet spritdispensere flere steder. Vi beder desuden om at der kommer så få pårørende i Lægehuset som muligt. 

 

E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

NYHEDER

KÆRE PATIENTER

KOM IKKE HVIS SYMPTOMER på øvre lunftvejsinfektion, feber, hovedpine eller ondt i halsen, RING først.

KOM TIL TIDEN så der er færrest muligt ventende, vi gør os umage med at holde tiden af samme årsag.

 

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER

 

Nye persondataregler

EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger.

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning (GDPR) og den nye danske databeskyttelseslov, som har til formål at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer oplysninger om dig.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Stenlillelægerne som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Stenlillelægerne behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Stenlillelægerne indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse (sprog mhp tolk) samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.

 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.

 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.

 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.

 • Afregningsformål.

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt

  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 

 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere T


 

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • EG Healthcare via IT-systemet Clinea

 • IP Nordic (Telefonsystem)

 • DAK-E (digitale forløbsplaner)

 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, så længe du har registreret dig som patient hos os. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os i klinikken.

Adresseoplysninger på klinikken:

KONTAKT

Stenlillelægerne

Møllegårdsvej 4

4295 Stenlille

Tlf 57 80 40 95


 

 

MEDICINBESTILLING

Nye retningslinjer i forbindelse med receptfornyelser

 

Lægehuset ønsker at den medicin, du tager er rigtig.

Vi bestræber os derfor på, at fast medicin ordineres ved besøg hos lægen, så recepten dækker frem til næste besøg. Enhver form for behandling med medicin bør drøftes med lægen mindst én gang om året.

Hvis du løber tør for fast medicin kan det være tid til årskontrol. Ring derfor til sekretæren og hør nærmere.

Ved receptudstedelse af sovemedicin, stærk smertestillende medicin og beroligende medicin, skal man møde op til konsultatiuon. Receptfornyelser kan kun ske efter lægelig vurdering. Dette er i henhold til vejledning fra sundhedsstyrelsen. Samme praksis gælder for receptudskrivning af mere specielmedicin som eksempelvis Ritalin.

 

 

 

BLODPRØVESVAR

Blodprøvesvar kan kun gives af læge.

Du kan få svar på blodprøver ved konsultation, e-kons eller ved telefonisk kontakt til lægen mellem kl:10-11:00.

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Retningslinjer for udskrivelse af afhængighedsskabende medicin er dikteret af Sundhedsstyrelsen. De blev skærpet i 2014 således at:

Stk.  2.2.1 Ordination til lægens sædvanlige patienter 

"... Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon. "

 

 

Uddannelseslæger

Hos stenlillelægerne vil du møde uddannelseslæger i forskellige forløb. Vi er alle tutorer, og der er derfor som udgangspunkt altid uddannelseslæger i vores klinik. Vi har ofte 2-3 uddannelseslæger samtidig i forskellige forløb. Der er sat en time af til frokost, hvor vi har personale der laver mad til os. Her taler vi om dagens begivenheder og vender komplicerede forløb. Døren er altid åben og du kan til hver en tid få ad hoc supervision, der er også sat 30 min af til supervision dagligt.

Din uddannelse hos os vil blive planlagt individuelt alt efter dine kompetencer, egne ønsker om patientforløb/uddannelse og de logbogskompetencer, du mangler.

Du vil blive tilbudt 2 uddannelsesdage pr. halve år til efteruddannelse hos speciallæge eller selvvalgt kursus.  Hvis du har lyst, kan du komme med os på besøg på plejehjemmene. Vi er plejehjemslæger for alle plejehjem i Sorø kommune.

Arbejdstiden tilrettelægges indenfor klinikkens åbningstid og eneste krav er at dit timeantal svarer til din ansættelseskontrakt.  Du bestemmer selv, hvornår du vil arbejde og om du vil samle timer sammen til fridage.  Du har mulighed for at arbejde til kl. 20 om torsdagen, ligesom du også kan møde kl. 7, hvis du ønsker det.  Vi har telefontid fra kl. 10 så det er ikke et krav, du møder tidligt.

Vi er fire speciallæger og holder ferie på skift, derfor er klinikken aldrig lukket. Du kan altid holde ferie de uger, du ønsker.

 

 

 

 

 

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Konsultation kun efter aftale:

Mandag, Tirsdag, Onsdag kl. 7.00 - 16.00

Torsdag kl. 7.00 - 19.30

Fredag kl. 7.00 - 12.00

Tidsbestilling og receptfornyelse telefonisk mellem 8:00-12:00.

 

TELEFONISK

Sekretariat

Dagligt mellem 8 - 12

Ved akut opstået sygdom ring kl 8 mhp. tidsbestilling

Læger

Dagligt mellem 10.00-10.45